Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội - Xí nghiệp thoát nước số 2

PHẦN 1:Tổng quan về Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 1.2 . Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 1.3 . Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 Phần 2: Thực tế tổ chức kế toán tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 2.2.Tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 2.2.1. Chính sách kế toán chung 2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ 2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 2.2.5.1. Hệ thống báo cáo tài chính 2.2.5.2. Hệ thống báo cáo nội bộ Phần 3 : Nhận xét về tổ chức kế toán tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – Xí nghiệp Thoát nước số 2 3.1 .Ưu điểm 3.2. Tồn tại và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC