Báo cáo thực tập tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Thực tập tốt nghiệp là một cơ hội giúp sinh viên tiếp cận với thực tiễn kinh tế, kinh doanh và quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ. Qua đó giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức đã được học, được trang bị, đồng thời làm quen với các hoạt động nghiên cứu và quản lý kinh tế hiện nay. Với mục đích đó, khoa Kinh tế trường Đại học Thương mại đã phân công tôi về thực tập tại Trung tâm VSDC Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Quá trình thực tập vừa qua đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tình hình, đặc điểm và các vấn đề về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của phòng Thương mại và Cng nghiệp Vệt Nam mà cụ thể là về thương mại - dịch vụ. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ đã cho tôi thấy rõ hơn những khó khăn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, cũng như phương hướng kế hoạch của ngành thương mại dịch vụ trong thời gian tới. Trong bản báo cáo này, tôi xin được trình bày những hiểu biết về phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam như sau: ã Lịch sử của phòng Thương mại và Công nghiệp Viẹt Nam. ã Chức năng của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. ã Sơ đồ của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. ã Các hoạt động chính. ã Những ý kiến đề xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC