Báo cáo thực tập tại Vụ thị trường trong nước - Bộ công thương

Sau thời gian thực tập tại Vụ Thị trường trong nước ,Bộ Công Thương(12/1/2010-26/02/2010) 54-hai bà trưng, hà nội , được sự giúp đỡ tận tình của các chuyên viên trong Bộ ,em đã có những thong tin chính xác về quá trình hình thành và phát triển , cơ cấu tổ chức cũng như nhiệm vụ , chức năng của Bộ công thương nói chung và vụ thị trường trong nước nói riêng. Từ những thông tin trên em đã tổng hợp để làm bản báo cáo này nhằm báo cáo ngặn gọn lại yêu cầu của nhà truờng đề ra trong quá trình thực tập. Bản báo cáo gồm 5 phần: Phần I: Lời mở đầu Phần II:Lịch sử hình thành Bộ công thương Phần III: Tìm hiểu chung về vụ thị trường trong nước và bộ công thương Phần IV: Một số chiến lược phát triển. PhầnV: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC