Báo cáo Thực tập tổ chức thi công xây dựng đường

Công ty cổ phần công trình giao thông quận 8 là doanh nghiệp đƣợc cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nƣớc-xí nghiệp công trình giao thông quận 8 theo quyết định số 6189/QĐ-UB ngày 9-12-2004 của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.Công ty hoạt đông theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003696 ngày 3-8-2005 do sở kế hoạch đầu tƣ TP.Hồ Chí Minh cấp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC