Báo cáo Tìm hiểu cảm biến lực dynamic force sensor 1050c (Môn: Kỹ thuật đo lường – cảm biến)

• Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi các đại lượng vật lý và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại lượng điện hoặc có đặc trưng điện và có thể xử lý được. • Các đại lượng cần đo (m) thường không có tính chất điện (như nhiệt độ, áp suất .) tác động lên cảm biến cho ta một đặc trưng (s) mang tính chất điện (như điện tích, điện áp, dòng điện hoặc trở kháng) chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đo. Đặc trưng (s) là hàm của đại lượng cần đo (m) : s = F(m). Người ta gọi (s) là đại lượng đầu ra hoặc là phản ứng cảm biến, (m) là đại lượng đầu vào hay kích thích. Thông qua đo đạc (s) cho phép nhận biết được giá trị của (m).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC