Báo cáo Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009 - Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Một hiện tượng nhân khẩu học gần đây thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia nghiên cứu và cả xã hội là hiện tượng mất cân bằng giới khi sinh, đã và đang diễn ra ở Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 21. Tỷ số giới tính khi sinh, được tính bằng số trẻ em trai sinh ra trên 100 trẻ em gái đã tăng lên trong những năm qua, cho thấy một sự can thiệp cố ý làm thay đổi tỷ lệ cân bằng tự nhiên giữa số lượng trẻ em trai và trẻ em gái sinh ra trong xã hội. Để có được các số liệu tin cậy, phục vụ việc theo dõi và dự báo hiện tượng này ở Việt Nam, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Thống kê (TCTK) thu thập và phân tích số liệu về tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) thông qua các cuộc điều tra biến động dân số hàng năm, được tiến hành từ năm 2006, và qua cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC