Báo cáo tổng hợp tại công ty TNHH Sông Công - Hà Đông

Để đáp ứng kịp thời sự nghiệp đổi mới trong quản lý kinh tế, với việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, quản trị kinh doanh thương mại với cơ chế độc lập, tự chủ, cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh theo pháp luật và thông lệ thị trường nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao. Công ty TNHH Sông Công Hà Đông - Một doanh nghiệp ngoài quốc doanh phải tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của mình, phải tổ chức sao cho có hiệu quả. Đồng thời nền kinh tế thị trường mở cửa này cho phép Doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đây là thuận lợi, là thời cơ đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên thị trường nói chung và Công ty TNHH Sông Công Hà Đông nói riêng. Theo yêu cầu của giai đoạn một trong đợt thực tập tốt nghiệp. Trong năm tuần vừa qua (từ 03 tháng 03 năm 2008 đến ngày 06 tháng 04 năm 2008), em đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi và thu thập tài liệu về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông. Sau đây em xin trình bày Báo cáo khảo sát tổng hợp về các mặt hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông. Báo cáo tổng hợp này chỉ trình bày những nét chủ yếu nhất trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông. Báo cáo tổng hợp gồm ba phần: • Phần 1: Khái quát về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông. • Phần 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông. • Phần 3: Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC