Báo cáo Tổng hợp thực hành nghiệp vụ kế toán

Công ty Đại Phú là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủvềtài chính, có tưcách pháp nhân. Công ty thực hiện sản xuất các loại Pin phục vụcho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty Đại Phú hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cảkỳdựtrữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Tình hình sản xuất và nguồn vốn của công ty đầu tháng 1 năm 2003 được thểhiện qua các sốdưtài khoản tông hợp và chi tiết sau ( đơn vịtính: VNĐ)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC