Báo cáo tốt nghiệp - Các biện pháp nâng cao hiệu quả pháp luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay

(Bản scan) Theo thống kê của quỹ tiền tệ quốc tế (ÌMF) thì hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 100 nước đang áp dụng chế độ thuế giá trị gia tăng, một chế độ thuế gián thu cơ bản và đặc biệt quan trọng trong việc huy động guồn thu cho ngân sách nhà nước, đem lại số thu chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số thu Nhân sách nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC