Biện pháp để nâng cao thu nhập quốc dân

Lịch sử loài người đã trải qua 5 chế độ xã hội: Nguyên thuỷ, phong kiến, chiếm hữu nô lệ, tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội. Mỗi chế độ đều gắn một phương thức sản xuất riêng, không chế độ nào giống chế độ nào. Nếu xã hội chủ nghĩa là xã hội của dân, do dân và vì dân thì chủ nghĩa tư bản lại hoạt động theo kiểu bóc lột giá trị thặng dư. Vậy bằng những phương pháp nào để bóc lột được nhiều giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản và sự vận dụng để làm ra nhiều sản phẩm thặng dư ở Việt Nam. Với những hiểu biết còn hạn hẹp về môn kinh tế chính trị Mác Lênin nói chung và những hiểu biết về những giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản nói riêng em không có tham vọng đưa ra những nhận định mới mẻ chỉ mong vận dụng được một phần nào kiến thức để chỉ ra trước những biện pháp để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư và vận dụng vào điều kiện của Việt Nam. Bài viết của em được chia làm 2 phần I. Lý luận kinh tế chính trị về giá trị thặng dư chước chủ nghĩa tư bản. II. Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam. ĐỀ TÀI: “Biện pháp để nâng cao thu nhập quốc dân”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC