Bộ câu hỏi thi môn Hóa Dược – Dược Lý

1. Trình bày quá trình hấp thu thuốc qua đường uống. 2. Trình bày quá trình hấp thu thuốc qua đường tiêm. 3. Trình bày quá trình thải trừ thuốc qua thận. 4. Tác dụng của thuốc là gì? Nêu các cách tác dụng của thuốc, cho ví dụ minh họa. 5. Tác dụng hiệp đồng là gì? ứng dụng của tác dụng hiệp đồng trong điều trị. Cho ví dụ minh họa. 6. Trình bày ảnh hưởng của liều dùng tới tác dụng của thuốc. 7. Nêu các biện pháp để hạn chế tác dụng không mong muốn của thuốc. 8. - Khái niệm thuốc mê, thuốc tiền mê. - Phân loại các nhóm thuốc tiền mê và cho ví dụ. 9. Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và cách dùng - liều dùng của Halothan. 10. Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn của Fentanyl. 11. Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Halothan. 12. Khái niệm thuốc gây tê và các tiêu chuẩn của thuốc gây tê. 13. Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng của Lidocain. 14. Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Phenobarbital.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC