Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung cấp kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long, thành phố Đà Nẵng

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã chỉ rõ mục tiêu: “ Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại ”, và “ con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có những bước nhảy vọt”. Trường Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Thăng Long là cơ sở đào tạo học sinh các chuyên ngành Du lịch, Kế toán và Tin học; cung cấp nguồn nhân lực cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Với mục tiêu của nhà trường là đào tạo lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, công tác đào tạo của trường nói chung và hoạt động dạy học nói riêng còn bộc lộ nhiều “ bất cập”. Công tác quản lý việc thực hiện nề nếp dạy học của giáo viên, học tập của học sinh chưa có chiều sâu, đôi khi còn lỏng lẻo; điều kiện cơ sở vật chất còn bất cập, hạn chế. Đây là một vấn đề hết sức cấp thiết với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của nhà trường, với mục tiêu đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “ Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Thăng Long, thành phố Đà Nẵng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC