Các đề thi công chức hải quan năm 2010

Đề số 3 Câu1: Trong luật CBCC đã nêu những nguyên tắc nào trong việc quản lý CBCC. 1đ. Câu 2: Luật CBCC đã nêu, cơ quan quản lý CBCC có thẩm quyền gì trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với CBCC. 2đ. Câu 3: Trình bày cơ cấu tổ chức cơ quan hành pháp nhà nước CHXHCNVN theo hiến pháp năm 1992 và tổ chức hải quan trong bộ máy nhà nước. 1đ. Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật anh chị hãy cho biết địa bàn họat động hải quan, lãnh thổ hải quan là gì?. 2đ. Câu 5: Thông quan là gì .2đ Đề số 4 Câu 1: Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn, anh chị hãy trình bày. Khi được là người đứng đầu CBCC anh chị có nghĩa vụ gì, tại sao. 1đ. - Đối tượng công chức là người đứng đầu khác với đối tượng công chức được quy định chung là gì? 1đ. Câu2: Theo luật CBCC quy định, CBCC được quy định những nhiệm vụ cụ thể nào? Tại sao? 2đ. Câu 3: Trong luật CBCC đã quy định đạo đức CBCC gồm những nội dung nào, giải thích rõ yêu cầu đó? Liên hệ trong tình hình hiện nay qua các cuộc vận động.1đ. Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổng cục hải quan. 3đ. Câu5: Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, quá cảnh là gì?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC