Các điều kiện thanh toán quốc tế quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương

Quy trình thanh toán: - Bước 1: Ngân hàng phát hành thẻ cho chủ sở hữu thẻ sử dung. Điều kiện để được phát hành thẻ là Ngân hàng đó phải là thành viên chính thức của các tổ chức thẻ quốc tế lớn. - Bước 2: Chủ thẻ sử dụng thẻ để đi mua hàng hoá và dịch vụ tại các cơ sở bán hàng mà việc thanh toán bằng thẻ được chấp nhận. - Bước 3: Cơ sở chấp nhận thẻ gửi một hoá đơn thanh toán cho Ngân hàng đại lý thanh toán. - Bước 4: Ngân hàng đại lý thanh toán kiểm tra các thông tin rồi ghi cho cơ quan chấp nhận thẻ. - Bước 5: Ngân hàng đại lý thanh toán báo nợ về Ngân hàng phát hành. - Bước 6: Quyết toán thẻ giữa chủ thẻ và Ngân hàng phát hành thẻ theo định kỳ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC