Các giải pháp hoàn thiện thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế

Trong thời đại ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế đang trởthành xu thếkhách quan, lôi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các khu vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh giữa các nền kinh tế. Trong điều kiện nhưvậy, một quốc gia có chính sách thuếthích hợp sẽnâng cao được hiệu quảsản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước và đảm bảo độan toàn trong quá trình hội nhập kinh tế. Hội nhập kinh tếquốc tếtạo ra những cơhội to lớn cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhưng cũng mang đến những thách thức không nhỏ đối với một nước đang phát triển ởtrình độthấp nhưnước ta hiện nay. Đểtận dụng cơhội và đểgiảm thiểu những thách thức, Nhà nước phải sửdụng có hiệu quảnhững công cụ quản lý kinh tếvĩmô, trong đó thuếlà một công cụhết sức quan trọng. Hệthống thuếmới nước ta đã được ban hành từnăm 1990, qua một sốlần sửa đổi, bổsung đã phát huy được nhiều tác dụng trong việc bảo đảm yêu cầu tăng thu cho Ngân sách Nhà nước, góp phần quản lý và điều tiết vĩmô nền kinh tế, thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tếquốc tếhiện nay, hệthống thuếnước ta bộc lộnhiều bất cập, đặc biệt chưa phù hợp với thông lệquốc tế, nên cần được sửa đổi, bổsung đểchính sách thuếngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội đang có nhiều biến đổi đa dạng và phù hợp với xu thếhội nhập kinh tếquốc tếhiện nay. Vì vậy chọn đềtài “Các giải pháp hoàn thiện hệthống thuếViệt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tếquốc tế”làm đềtài luận văn có ý nghĩa thiết thực, thời sự, cả vềlý luận và vềthực tiễn. Mục đích của luận văn là nghiên cứu những vấn đềlý luận vềthuếvà cải cách thuếcủa các nước trên thếgiới, nghiên cứu những thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tếquốc tếcủa Việt Nam đối với lĩnh vực Thuế- Ngân sách, phân tích thực trạng chính sách thuếhiện hành trong bối cảnh hội nhập, từ đó đềxuất các giải pháp hoàn thiện hệthống thuếphù hợp với thông lệquốc tế. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của Luận văn là vấn đềchung về thuếvà cải cách thuếcủa các nước trên thếgiới cũng nhưcủa Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tếquốc tế, trong đó đềtài chỉ đềcập sâu vào những kinh nghiệm cải cách thuế ởmột sốquốc gia có bối cảnh kinh tế- xã hội giống Việt Nam và thực tiễn, những ưu và nhược điểm của hệthống thuếViệt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếvà của một sốsắc thuếquan trọng mang tính bức xúc và thời sự đang được Đảng và nhà nước quan tâm cải tiến. Luận văn sửdụng Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đểnghiên cứu và trình bày các nội dung lý luận và thực tiễn. Luận văn sửdụng một sốphương pháp đi từcái chung đến cái riêng, kết hợp lịch sửvới logic, tổng hợp và phân tích để qua đó rút ra kết luận. Nội dung của luận văn được trình bày thành 3 chương : - Chương I :Những vấn đềlý luận vềthuếvà cải cách hệthống thuếtheo xu hướng hội nhập kinh tếquốc tế. - Chương II :Thực trạng hệthống thuế ởViệt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tếquốc tếhiện nay. - Chương III : Các giải pháp hoàn thiện hệthống thuếViệt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tếquốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC