Các nguyên tắc của tố tụng hình sự Việt Nam

Nguyên tắc của tố tụng hình sự l à cái có trước mô hì nhcấu t rúccủatốtụng hìnhsự và trướcc ả các quy địnhcủa pháp luậttốt ụng hìnhsự. Nguyên tắc không phải l à pháp lu ật th ực định mà l à những đòi hỏi pháp l ý có tí nh khái quát c ao, mang màu sắc l ýtưởng, l à những yê ucầu, đòi hỏi , là cáicần có. Tro ng khi đó , ph áp lu ật tố t ụng hì nhsự l à cái t ồn t ại . Cái tồnt ại ph ải được c ải biế n cho ph ùh ợpvới yê uc ầuc ủa c ái c ần có, nh ưng t rong hiệ n th ực l uôn l uôncó một kho ảng c ách giữa h ai ph ạm t rù đó . Xé tvề diệnrộng -hẹ p, có hai quan niệmvề nguyê ntắccủatốtụng hìnhsự. Quan đi ểm “rộng” về các nguyêntắccủaTốtụng hìnhsự chính l à quan đi ểmvề nguyêntắccủahệ ý th ức pháp luật, phùhợpvới hệ th ốngtốtụng t ranhtụng vàrộng hơn l àhệ th ốngtư pháp coi trọng ánlệ của Tò a án, theo đó, vai trò “l àm ra luật”của Tò a ánvới đặc trưngcủa quyề n suy diễ ntừ “luật” l à rấtl ớn. Cùng với tính ch ất đó l à các tí nh ch ấtcủatốt ụng tranh tụngvới những biể u hiện đặc trưng như tùy nghi t ruytố, chân lý hì nh th ức tuân theokế t quả xé txử, suy đoán vôtội , v.v. .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC