Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụcủa công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ prudential Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm phát triển bền vững, các doanh nghiệp BHNT cần chú trọng về uy tín, không ngừng nghiên cứu cải tiến, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn tối ña nhu cầu khách hàng. Có nhiều yếu tố ñóng góp vào sự thành công như: nguồn nhân lực, sản phẩm –dịch vụ cung cấp, giá thành Tuy nhiên, do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nên các ưu thế nói trên giữa các doanh nghiệp bị thu hẹp và không còn mang tính tiên quyết trong quá trình cạnh tranh. Lúc này, yếu tố CLDV ñóng vai trò quyết ñịnh ñối với khách hàng khi lựa chọn và tiêu dùng sản phẩm hay dịch vụ, ñây cũng là vấn ñề mang tính cấp bách ñối với các DNBH hiện nay. Là một cộng tác viên của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại Đà Nẵng (PRUVN), tôi chọn ñề tài “ Các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng dịch vụ của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trên ñịa bàn TP Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ của mình, không ngoài mục ñích ño lường chất lượng dịch vụ tại ñây từ ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng của Prudential.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC