Các nhân tố tác động đến xu hướng tạo ra khe hổng dự toán ngân sách – kiểm định và giải pháp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Hoạt động của doanh nghiệp là một hoạt động có định hướng thông qua các kế hoạch dài hạn, kếhoạch ngắn hạn. Kếhoạch dài hạn nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp nhưsựsống còn, thịphần, lợi nhuận lâu dài của doanh nghiệp, sựthỏa mãn khách hàng Các mục tiêu chiến lược được thực hiện trong các giai đoạn nối tiếp nhau thông qua kếhoạch ngắn hạn. Kếhoạch ngắn hạn cụthểhóa các mục tiêu chiến lược thành các chỉtiêu cần đạt được trong thời gian ngắn. Đểthực hiện các mục tiêu đó, cần thiết phải có có kếhoạch huy động và sửdụng các nguồn tài chính, nghĩa là cần phải lập dựtoán ngân sách hoạt động mỗi năm. Nhưvậy, có thểnói dựtoán ngân sách hằng năm là một công cụthiết lập mối quan hệphù hợp giữa các mục tiêu chiến lược và mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp, xác lập mục đích cụthểcho các hoạt động dựkiến, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng hoạch định và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh những lợi ích của dựtoán ngân sách cũng có những hạn chếnhất định trong quá trình thực hiện, bởi lẽviệc lập dựtoán ngân sách là do con người thực hiện, nên chịu ảnh hưởng bởi hành vi của người lập dựtoán. Một trong những vấn đềmà nhà quản trịrất quan tâm, đó là xu hướng hành vi tạo ra khe hổng dựtoán ngân sách, làm giảm tính chính xác và độtin cậy của dựtoán. Một khi đã tạo ra khe hổng dựtoán ngân sách đồng nghĩa doanh nghiệp chưa sửdụng tối ưu nguồn lực sẵn có, dẫn đến tình trạng kém hiệu quảtrong quá trình hoạt động. Đểkhắc phục nhược điểm này, việc tìm hiểu các nhân tốdẫn đến hành vi tạo ra khe hổng dựtoán là rất cần thiết, từ đó có cơsở đềxuất những giải pháp thích hợp. Do đó, công việc xác định và đo lường các nhân tốdẫn đến hành vi tạo ra khe hổng dựtoán ngân sách được các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán quản trị, quản trịkinh doanh tập trung nghiên cứu rất sớm từ đầu thập niên 1960. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vấn đềnày chưa được tập trung nghiên cứu đúng mức. Đặc biệt, trong môi trường kinh doanh ởnước ta hiện nay, khi mà ý thức đạo đức nghềnghiệp, đạo đức kinh doanh chưa được đặt lên vịtrí hàng đầu nhưcác nước phát triển, vì vậy nhà quản trịhoặc nhân viên rất dễdàng có hành vi tạo ra khe hổng dựtoán ngân sách. Hơn nữa, các nhân tốcho rằng dẫn đến hành vi tạo ra khe hổng dựtoán ngân sách sẽkhác nhau ởcác quốc gia khác nhau do ảnh hưởng của môi trường, văn hóa của từng quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC