Cải cách thể chế - Nhân tố hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nền kinh tế chuyển đổi và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lý luận thể chế ra đời trong bối cảnh những phê phán đối với dòng kinh tế chính thống. Một trong những người sáng lập trường phái kinh tế học thể chế là Coase đã phê phán mạnh mẽ lý thuyết lựa chọn của kinh tế học cổ điển là loại bỏ khỏi vi phạm cứu những vấn thực tế của nền kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC