Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC