Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

Ý thức đạo đức là khả năng hiểu biết của con người về những chuẩn mực đạo đức, thừa nhận tính tất yếu phải tôn trọng triệt để các chuẩn mực ấy và tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo sự thúc đẩy bởi động cơ bên trong. Ý thức đạo đức thường được biểu hiện ở tri thức và niềm tin đạo đức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC