Chất lượng công tác kiểm tra của uỷ ban kiểm tra huyện uỷ ở miền Đông Nam bộ giai đoạn hiện nay

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát (CTKT,GS), giữ gìn kỷ luật đảng và xác định đó là một chức năng lãnh đạo, là nguyên tắc, là một khâu có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát (KT,GS) thì coi như không lãnh đạo. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương thực hiện một cách rất kiên trì và đầy quyết tâm. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ thì vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập như Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XI đã chỉ ra: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Dù trong thực tiễn, Đảng ta đã có nhiều cố gắng đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhưng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra như: “Chất lượng, hiệu quả CTKT,GS và xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa cao, chưa đủ sức góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, kiểm tra, xử lý, hoặc xử lý kéo dài”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC