Chi phí kinh doanh và những giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh ở nhà sách Trí Tuệ năm 2005

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đánh dấu sự xuất hiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta. Đây thực sự được coi là bước chuyển mình kỳ diệu, chấm dứt thời kỳ khó khăn, lạc hậu của nhà nước dưới cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) có sự quản lý của nhà nước. Chính sự đổi mới này, đặc biệt là trong những năm gần đây, đầu thế kỷ XXI, đã có tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong các hoạt động kinh tế phải kể đến hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm (KDXBP). Hòa cùng tiến trình phát triển của đất nước, trong những năm đầu kỷ nguyên công nghệ thông tin, nhà sách Trí Tuệ đã ra đời, tồn tại, duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh của mình đảm bảo hai mục tiêu: kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các lực lượng tham gia KDXBP như hiện nay, điều đặt ra cho nhà sách là sử dụng, phân bổ chi phí kinh doanh (CPKD) sao cho hợp lý, đảm bảo sự thuận lợi cho việc tiến hành hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã định trên cơ sở thực hiện những chức năng của CPKD: chủ động sử dụng tốt vốn và nâng cao hiệu quả của đồng tiền vốn. Đồng thời nhà sách thực hiện các yêu cầu của cơ chế hạch toán kinh doanh tiết kiệm, hiệu quả trên nguyên tắc tự chủ về tài chính. Xuất phát từ nhận biết vị trí, vai trò của chi phí kinh doanh đối với hoạt động doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp PHXBP trong cơ chế thị trường. Qua quá trình tiếp cận thực tiễn hoạt động của nhà sách Trí Tuệ kết hợp với những kiến thức đã được trang bị tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội (ĐHVH). Em mạnh dạn chọn và nghiên cứu đề tài: "Chi phí kinh doanh và những giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh ở nhà sách Trí Tuệ năm 2005".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC