Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, DN cần phải bỏ ra các loại chi phí biểu hiện bằng tiền để tái đầu tư tài sản cố định và tài sản lưu động, để đảm bảo phúc lợi cho người lao động, đẩ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các khoản chi phí của DN bao gồm : - Chi phí tái đầu tư tài sản cố định và tài sản lưu động : được thực hiện bằng vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự tính trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nguồn trang trải loại chi phí này là khấu hao, lợi nhuận để lại, quỹ chuyên dùng của DN, cấp phát của nhà nước, vốn liên doanh, vốn cổ phần, vốn tín dụng - Chi phí để đảm bảo phúc lợi của DN : gắn liền với việc thực hiện các biện pháp nhằm tái tạo khả năng lao động, nâng cao trình độ cho công nhân viên chức, tăng sức khỏe, hoàn thiện điều kiện sinh hoạt văn hóa xã hội cho người lao động. Khoản chi này thực hiện từ quỹ kích thích vật chất và sự đóng góp của các tổ chức quần chúng xã hội. - Chi phí sản xuất kinh doanh : là toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong kỳ. Nhóm chi phí này biểu hiện bằng tiền của lượng lao động nhất định hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra một giá trị sử dụng nào đó và được bù đắp từ doanh thu kinh doanh nghiệp vụ trong kỳ của DN. Các loại chi phí này phát sinh một cách thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó luôn vận động thay đổi trong quá trình tái sản xuất. Tính đa dạng của nó luôn được biểu hiện cụ thể gắn liền với sự đa dạng, phức tạp của các loại hình sản xuất khác nhau, của các giai đoạn sản xuất công nghiệp khác nhau, của sự phát triển không ngừng của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo các ngành nghề SX kinh doanh khác nhau thì nội dung cấu thành chi phí cũng khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC