Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế

PES trên thế giới • Hiện nay có khoảng 400 chương trình dự án PES trên toàn cầu • Nghiên cứu của CIFOR rà soát lại: o 100 chương trình PES:  5 ở Úc,  31 ở Mỹ La tinh,  6 ở Bắc Mỹ,  9 ở Châu Âu,  33 ở châu Á  12 ở châu Phi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC