Chiến lược công nghiệp hoá nông thôn Việt Nam: Phương pháp luận và thực tiễn Miền trung

Để xây dựng một khung phân tích về mặt lý luận, bài viết này chia khu vực công nghiệp thành 3 nhóm: nhóm sản xuất sản phẩm công nghiệp hiện đại ở thành phố, nhóm sản xuất sản phẩm công nghiệp hiện đại ở nông thôn và nhóm sản xuất sản phẩm công nghiệp truyền thống ở nông thôn. Công nghiệp hóa nông thôn là quá trình phát triển nhanh và chuyển hoán. Để khởi động quá trình này cần vốn, công nghệ và thị trường. Kinh nghiệm của nhiều nước châu Á cho thấy nông nghiệp cần phát triển trước một bước mới tạo tiền đề về vốn và thị trường cho công nghiệp nông thôn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC