Chiến lược đối ngoại của Nga điều chỉnh theo hướng nào?

Năm 2010, nước Nga đã cho công bố 3 văn kiện quan trọng liên quan đến chiến lược dối ngoại: Hcoj thuyết quân sự mới (2/2010); Chiến lược An ninh quốc gia mới (2/2010), và chương trình sử dụng một cách có hiệu quả chính sách ngoại giao trong phát triển lâu dài của Nga (7/2010)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC