Chiến lược marketing dịch vụ hàng hải tại công ty cổ phần portserco

Tại Công ty cổphần Portserco ( trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ), các hoạt ñộng Marketing chỉmới ñược hình thành và là một bộphận trong tổng thểcác hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh ñó Portserco chỉdừng lại ởviệc ñưa ra các chính sách marketing ñơn lẻvà rời rạc mà vẫn chưa xây dựng ñược một chiến lược marketing dịch vụ hàng hải thực sựkhoa học và có tính dài hạn trong kinh doanh. Chính vì vậy việc ứng dụng Marketing vào hoạt ñộng kinh doanh thực hiện chưa ñược tốt, do vậy nhằm ñảm bảo kinh doanh ñược phát triển một cách bền vững và thuận lợi thì việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách Marketing dịch vụhàng hải là ñiều cần thiết và tối ưu. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn ñềtài nghiên cứu “ Chiến lược marketing dịch vụhàng hải tại Công ty cổphần Portserco”. Luận văn sẽ ñi sâu vào phân tích thực trạng hoạt ñộng marketing dịch vụ hàng hải, từ ñó xây dựng chiến lược và ñưa ra những giải pháp nhằm ñẩy mạnh sựphát triển dịch vụhàng hải hơn nữa tại Portserco.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC