Chiến lược phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Khi đềcập đến Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của một quốc gia, người ta luôn luôn chú trọng đến chiến lược phát triển công nghiệp, vì ngành công nghiệp đóng vai trò trọng yếu nhất trong cơcấu kinh tếtheo ngành. Đảng ta đã xác định “Đến năm 2020, nước ta trởthành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Vì vậy, một chiến lược phát triển công nghiệp đúng đắn, phù hợp với xu thếphát triển chung và khảthi sẽgóp phần tích cực trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của giai đoạn 2011-2020. Chiến lược phát triển công nghiệp là kếhoạch tổng thểdài hạn (10 năm) bao gồm các kếhoạch cụthể, nhằm cùng với các chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và chiến lược phát triển dịch vụgóp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội chung của đất nước. Chiến lược phát triển công nghiệp có vịtrí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vì công nghiệp đóng vai trò chủ đạo, là xương sống trong cơcấu kinh tế, và cũng là cơsởxây dựng các chiến lược phát triển các ngành kinh tếkhác và phân vùng kinh tếtrong nền kinh tếquốc dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC