Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2010

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nhận định ngành du lịch có vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, giai đoạn 2000 – 2010, đã tạo ra thời cơ phát triển mới cho ngành du lịch. Để xứng đáng với vị trí mới này, ngành du lịch cần đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của ngành, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế. Song trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt, để du lịch có thể phát triển nhanh chóng, bền vững, từng bước đưa nước ta thành một trung tâm du lịch, thương mại dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực. Bước vào thế kỉ 21, du lịch Việt Nam cần có một chiến lược phát triển lâu dài, phù hợp. Chiến lược này phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam, bối cảnh chung của du lịch thế giới, bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch của các quốc gia khác trong du lịch và tư tưởng Chiến lược về phát triển kinh tế xã hội của cả nước, giai đoạn 2001 – 2010. Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam phải giải quyết đồng bộ những vướng mắc của ngành trong phát triển ở các khâu như phát triển thị trường, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực, đầu tư cho du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo tồn tài nguyên và môi trường du lịch, hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch. Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp giữa các bộ phận trong nội bộ ngành, kết hợp với việc tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ để phát triển ngành lên một tầm cao mới. Trong phạm vi một đề án môn học, em xin được trình bày những hiểu biết và suy nghĩ của mình về "Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2010".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC