Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Nhân lực Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.  Quản lý nhân sự Quản lý nhân sự (Quản lý nguồn nhân lực) là quy trình mà nhóm quản lý nhân sự của một tổ chức tiến hành triển khai hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của đơn vị. Chức năng của quy trình quản lý nhân sự là xử lý dữ liệu về quá trình hoạt động của nhân viên từ đó cung cấp thông tin để ra quyết định về nhân sự. Các hoạt động quản lý nhân sự trong một đơn vị bao gồm: • Quản lý nhân sự (hoạt động chính): theo dõi việc tuyển dụng nhân sự, theo dõi ghi nhận đánh giá nhân sự như: tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, đánh giá kết quả hoạt động trong đơn vị. • Quản lý tiền lương: theo dõi, ghi nhận các khoản phải trả và thanh toán cho người lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC