Chiến lược truyền thông và kế hoạch hành động truyền thông: Chương trình 135 giai đoạn II

•Chương trình 135 là chương trình phức tạp, nhiều hợp phần, nhiều đơn vị tham gia triển khai, diễn ra trên địa bàn rộng. •Chương trình 135 là một cuộc vận động có ý nghĩa chính trị-kinh tế-xã hội rất to lớn, nhiều lĩnh vực nhạy cảm và khó khăn, cần sự đồng thuậnvà hưởng ứng của toàn xã hội. •Chương trình 135 diễn ra trong thời gian dài cần đúc rút các kinh nghiệm, bài họcphục vụcông tác hoạch định chính sách, đổi mới tổchức đảm bảo kết quả chương trình bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC