Chính sách khoa học và công nghệ nông nghiệp Trung Quốc

Trung Quốc là một nước nông nghiệp, hay nói cách khác nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Sự sống còn của nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển của khoa học công nghệ. Việc tăng cường phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp và việc đưa nông nghiệp lên mức độ phát triển cao trên thế giới là những đường hướng chiến lược chủ yếu trong quá trình hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 9 và chương trình mở rộng năm 2010. Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng là một yếu tố chủ yếu bảo đảm cuộc sống của người dân, sự phát triển bền vững của nền kinh tế, sự độc lập và sáng tạo của Trung Quốc. Đó là những lý do khiến chúng tôi quyết định phác thảo chính sách về khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC