Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin

Thế kỷ XXI là thế kỷ của Máy tính và Truyền thông. Việc phát triển Công nghệ thông tin chính là chìa khoá để xây dựng một xã hội tiên tiến. Có thể thấy rằng ngày nay, Công nghệ thông tin nói chung và Công nghiệp phần mềm nói riêng đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Vì thế, các nước trên Thế giới đều có những hoạch định, những định hướng cho ngành Công nghệ phần mềm phù hợp với sự phát triển của đất nước mình. Đối với Việt Nam, việc phát triển Công nghiệp phần mềm cũng đang trở thành vấn đề vô cùng cấp thiết. Chính phủ cũng có chủ trương xây dựng Công nghiệp phần mềm thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần hiện đại hoá và phát triển bền vững các ngành kinh tế - xã hội. Phát triển Công nghiệp phần mềm là một trong những cách đi tắt, đón đầu để thực hiện Công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia. Trong những năm gần đây, nhiều đơn vị trong nước đã có nhiều cố gắng và tiến bộ trong việc phát triển Công nghiệp phần mềm nhưng nhìn chung việc phát triển Công nghiệp phần mềm còn gặp nhiều khó khăn và thách thức như thị trường công nghệ thông tin trong nước còn hạn hẹp; hạ tầng viễn thông đáp ứng chưa đầy đủ yêu cầu phát triển công nghiệp phần mềm; môi trường đầu tư cho công nghiệp phần mềm ở nước ta chưa thuận lợi, còn có khoảng cách lớn so với các nước xung quanh. Vì vậy, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này rất cần sự ưu đãi đặc biệt của Nhà nước. Nắm bắt được yêu cầu đó, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Và một trong những chính sách đó là chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển Công nghiệp phần mềm. Cụ thể là vào ngày 05 tháng 06 năm 2000 Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết 07/NQ-CP về xây đựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 20005. Đề tài “ Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin “ nhằm nghiên cứu, phân tích hiệu quả của việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với việc phát triển sản xuất phần mềm tại Trung tâm Công nghệ thông tin. Ngoài lời mở đầu và lời kết, báo cáo gồm 3 chương chính: - Chương I : Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin. - Chương II:Thực trạng hoạt động sản xuất phần mềm của Trung tâm Công nghệ thông tin trong thời gian qua. - Chương III: Nhận xét - đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Trung tâm Công nghệ thông tin và một số kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC