Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đáp ứng sự đòi hỏi tất yếu của công cuộc đổi mới cải cách hành chính nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền. Trong điều kiện đó, hoạt động kiểm toán là hoạt động hết sức mới mẻ. Tuy nhiên, với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến của mình, kiểm toán đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các bảng khai tài chính, từ đó đem lại sự thành công cho một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh. Đồng thời , kết quả kiểm toán đã góp phần đáng kể vào việc lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý các hoạt động kinh tế tài chính. Trong nền kinh tế thị trường, số lượng dịch vụ kiểm toán ngày càng tăng lên kéo theo là số lượng người sử dụng các thông tin tài chính sau khi được kiểm toán ngày càng tăng đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Việc kiểm toán viên tuân thủ đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp bảo vệ và nâng cao uy tín của nghề kiểm toán trong xã hội, bảo đảm về chất lượng cao của các dịch vụ cung ứng cho khách hàng và cho xã hội. Nếu kiểm toán viên không tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp thì lòng tin của công chúng vào dịch vụ kiểm toán sẽ giảm xuống. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN2 1. Khái niệm và vai trò của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên2 2. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp3 2.1. Tính độc lập3 2.2. Tính liêm chính và tính khách quan5 2.3. Các chuẩn mực về nghiệp vụ và năng lực5 2.4. Trách nhiệm đối với khách hàng - tính bảo mật6 2.5. Trách nhiệm đối với khách hàng - thù lao phụ thuộc7 2.6. Trách nhiệm đối với đồng nghiệp8 2.7. Trách nhiệm và thông lệ khác - hành vi làm mất tín nhiệm8 2.8. Trách nhiệm và thông lệ khác - quảng cáo và các hình thức lôi kéo khách10 2.9. Trách nhiệm và thông lệ khác - hoa hồng10 2.10 Trách nhiệm và thông lệ khác - các công việc không phù hợp11 2.11. Trách nhiệm và thông lệ khác - hình thức hành nghề và tên gọi11 2.12. Sự bắt buộc11 PHẦN II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC CHUẨN MỰC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Ở VIỆT NAM13 1. Nhận xét, đánh giá chung thực trạng của chuẩn mực đạo đức của kiểm toán viên hiện nay13 1.1. Ưu điểm13 1.2. Nhược điểm14 2. Số lượng kiểm toán viên còn ít so với nhu cu ở Việt Nam15 3. Chất lượng đào tạo kiểm toán viên17 4. Chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm toán18 5. So sánh thực trạng kiểm toán ở Việt Nam với thế giới20 PHẦN III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ22 KẾT LUẬN26 TÀI LIỆU THAM KHẢO27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC