Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS

Àïí quaãn lyá coá hiïåu quaã möåt doanh nghiïåp hay möåt cöng ty, caác nhaâ quaãn lyá phaãi nùæm vûäng khêu kïë toaán. Nhúâ nhûäng söë liïåu kïë toaán, hoå coá thïí thêëy roä àûúåc thûåc chêët cuãa quaá trònh hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh àang diïîn ra vaâ tûâ àoá àïì ra nhûäng quyïët àõnh quaãn lyá àuáng àùæn. Àïí goáp phêìn caãi tiïën hïå thöëng kïë toaán úã nûúác ta, Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia giúái thiïåu vúái baån àoåc cuöën saách in song ngûä Viïåt - Anh: “Caác chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë - taâi liïåu hûúáng dêîn thûåc haânh” cuãa caác taác giaã Hennie Van Greuning vaâ Marius Koen do Ngên haâng Thïë giúái xuêët baãn. Do hïå thöëng kïë toaán cuãa nûúác ta caách khaá xa vúái hïå thöëng kïë toaán cuãa caác quöëc gia phaát triïín, nïn trong cuöën saách coá rêët nhiïìu thuêåt ngûä múái vïì kïë toaán chûa coá khaái niïåm tûúng àûúng trong tiïëng Viïåt, vò vêåy khoá traánh khoãi nhûäng thiïëu soát. Nhaâ xuêët baãn mong nhêån àûúåc sûå goáp yá cuãa baån àoåc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC