Chương trình theo dõi cấp phát thuốc tại phõng y tế trường đại học dân lập Hải Phòng

Từ khi đi vào hoạt động tới nay Phòng y tế trƣờng ĐHDL Hải phòng đƣợc 13 năm hoạt động. - Với các cán bộ có chuyên môn về y tế nên đáp ứng đƣợc mọi nhu cầu của sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên khi có nhu cầu cần thiết khám chữa bệnh ban đầu. - Hiện nay phòng Y tế Trƣờng ĐHDL Hải Phòng với chức năng nhiệm vụ chính là: khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong trƣờng ở 2 địa điểm khác nhau cách xa nhau: Khu Giảng đƣờng và khu Khách sạn sinh viên, từ đó cấp phát thuốc ban đầu cho các cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên khi có nhu cầu. Công việc này đƣợc diễn ra thƣờng xuyên hàng ngày với số lƣợt phục vụ trong ngày tƣơng đối nhiều nhiều (phục vụ cho khoảng gần 8000 cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên với nhiều chủng loại thuốc khác nhau đa dạng). Việc theo dõi thuốc đƣợc nhập về hàng ngày, thuốc hết hạn và còn hạn sử dụng, các đơn cấp phát thuốc cho mọi ngƣời và các báo cáo hàng ngày về tình hình khám chữa bệnh của mọi ngƣời và tình hình cấp phát sử dụng thuốc tƣơng đối khó khăn với công việc hiện nay của phòng y tế bởi vì hiện nay các công việc này tại phòng Y tế vẫn thực hiện theo dõi chủ yếu là trên sổ sách giấy tờ với số lƣợng nhân viên ít (chỉ có 3 ngƣời) mà chƣa có phần mềm nào đƣợc áp dụng cho công việc quản lý trên. Bởi vậy việc đƣa ứng dụng CNTT vào công việc quản lý ở phòng Y tế là rất cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC