Chuyên đề 2 : cơ cấu tài chính và quyết định tài trợ

Cơ cấu vốn là nguồn tài trợ thường xuyên để doanh nghiệp có thể an tâm sử dụng trong thời gian tương đối dài, vì thế cơ cấu vốn của doanh nghiệp bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu và nợ trung dài hạn. Cơ cấu tài chính có ảnh hưởng đến lợi nhuận dành cho chủ sở hữu, vì vậy trong dài hạn công ty cần thiết hoạch định cơ cấu vốn mục tiêu. Cơ cấu vốn mục tiêu là sự kết hợp hài hòa giữa nợ và vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn của công ty để làm giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả s ử dụng vốn chủ sở hữu. Cơ cấu vốn thể hiện nguồn tài trợ thường xuyên, lâu dài, áp dụng trong các hoạt động hoạch định chiến lược tài chính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC