Chuyên đề Ảnh hưởng của pH, CO2, H2S trong nuôi trồng thủy sản

 pH< 7: Môi trường có tính acid.  pH> 7: Môi trường có tính bazơ.  pH= 7: Môi trường trung tính. - pH là một trong những nhân tố có ảnh hưởng rất lớn trực tiếp và gián tiếp đối với đời sống thủy sinh vật như:sinh trưởng,tỉ lệ sống,sinh sản và dinh dưỡng.pH thích hợp cho thủy sinh vật là 6,5-9.Khi pH môi trường quá cao hay quá thấpđều không thuận lợi cho quá trình phát triển của thủy sinh vật.Là nhân tố quyết định giới hạn phân bố của các loài thủy sinh vật.Ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của phôi,quá trình dinh dưỡng,sinh sản của cá 2. Nguyên nhân làm tăng giảm độ pH: - CO2 phản ứng với môi trường nước - Phản ứng nitrat hóa NH4 của vi khuẩn - Sự hấp thu CO2 trong quá trình quang hợp bỡi thực vật phù du.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC