Chuyên đề Báo cáo tài chính

Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính: 1, Tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. 2, Giám độc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 3, Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết chứng khoán phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ. 4, Báo cáo tài chính gồm: Cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC