Chuyên đề Các giải pháp tài chính để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn không phải là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp sản xuất trong qua trình sản xuất kinh doanh. Với vị trí là khâu cuối cùng kết thúc một chu kì sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng, thực hiện thu hồi vốn tiền tệ và các doanh nghiệp để chuẩn bị một chu kì sản xuất mới. Song thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, khi mà yếu tố cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên quyết liệt, tiêu thụ sản phẩm ngày càng khó khăn thì việc làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo doanh nghiệp có lãi và phát triển là một nhiệm vụ khó khăn. Để làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì trước hết doanh nghiệp phải đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Nhưng làm thế nào để đây nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm? Đó là cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu, phân tích và đánh giá mọi mặt tình hình của doanh nghiệp như tình hình thị trường, khách hàng. kết hợp với năng lực, sự sáng tạo của các nhà quản lý doanh nghiệp để tìm ra hướng đi đúng đắn. Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trong cơ chế thị trường, tự khẳng định sự tồn tại của mình để tiếp tục phát triển vươn lên. Ngược lại, công tác tiêu thụ làm không tốt có nghĩa là doanh nghiệp sẽ mất chỗ đứng trên thị trường, dần dần loại bỏ mình ra khỏi qúa trình kinh doanh. Bởi vậy, tiêu thụ sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Xuất phát từ quan điểm này, trong thời gian thực tập tại công ty pha, tôi đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty theo cách nhìn của một sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp để thực hiện đề tài: “Các giải pháp tài chính để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Phân lân nung chảy Văn Điển". Nội dung của đề tài trước hết trình bày những vấn đề lý luận chung và công tác tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất và thông qua phân tích đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp để từ đó đề xuất những ý kiến góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp. Phù hợp với nội dung này, kết cấu đề tài bao gồm những phần sau: Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về công tác tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển Chương 3: Một số phương hướng, biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC