Chuyên đề CO2 – pH – Độ kiềm

Nguyên nhân làm tăng giảm độ pH: CO2 phản ứng với môi trường nước. Phản ứng nitrat hóa NH4 của vi khuẩn. Thực vật phù du quang hợp. - Đất phèn => pH thấp, dễ biến động - Khi ao nuôi được rút cạn nước hoặc khi ao nuôi được cấp nước trở lại. - Tùy thuộc vào hệ đệm của ao nuôi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC