Chuyên đề Côn trùng gây hại trên cây có múi

Sâu Vẽ Bùa thường xuất hiện vào đầu mùa vào đầu mùa mưa hay giai đoạn cây ra lá ra lá non. • 2). Vòng đời • Vòng đời có thể từ 14-17 ngày cũng có thể cũng có thể kéo dài hơn. Trưởng thành sống thành sống ít hơn 1 tuần, trưởng thành cái thành cái bắt đầu đẻ sau khi bắt cặp 24 giờ. cặp 24 giờ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC