Chuyên đề Công tác huy động vốn tại chi nhánh Bà Chiểu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương: Thực trạng và giải pháp

Đất nước ta đang trong thời kỳ biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, đưa đất nước thoát khái tình trạng kém phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương “phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, nguồn vốn nước ngoài giữ vai trò quan trọng”. Đồng thời, quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghĩa với sự cạnh tranh đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Chính vì vậy, việc khai thông nguồn vốn đối hoạt động huy động vốn của các NHTM nói chung được đặt ra rất bức thiết. Các Ngân hàng hiện nay hoạt động đòi hỏi phải có hiệu quả cao, vấn đề huy động vốn không chỉ được quan tâm “từ đâu?” mà phải được tính đến “như thế nào?”, “bằng cách nào?” để có hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu cho vay của Ngân hàng nhưng lại đòi hỏi chi phí thấp nhất. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huy động vốn trong hoạt động của Ngân hàng. Với những kiến thức đã học và qua thực tế tại CN Bà Chiểu NHSGCT, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài “Công tác huy động vốn tại CN Bà Chiểu NHSGCT. Thực trạng và giải pháp”. Ngoài phần mở đầu, kết thúc, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được trình bày theo 3 chương. Chương I : những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn của CN Bà Chiểu NHSGCT. Chương III: Những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại CN Bà Chiểu NHSGCT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC