Chuyên đề Đề tại Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân

Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Một trong những vấn đề có vị thế quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi là vấn đề vốn – Đây chính là cơ sở “ hạ tầng mềm” cho đầu tư phát triển. Vốn mang tính cấp thiết, nguồn vốn đầy biến động đòi hỏi phải gây dựng, thường xuyên được xử lý, điều chỉnh nhằm đáp ứng được nhu cầu vốn của nền kinh tế, giải quyết được những thiếu hụt trong chi tiêu của Chính phủ. Ngân hàng thương mại với chức năng của mình cần phải có biện pháp thích hợp tập trung mọi nguồn vốn còn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các hình thức huy động trung và dài hạn để cho vay và đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ,. Hệ thống ngân hàng thương mại đang phấn đấu nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lược huy động vốn trong nước và tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đẩy mạnh cho vay, khắc phục tình trạng ứ đọng vốn trong hệ thống ngân hàng, đồng thời tập trung giảm tỷ lệ nợ quá hạn, vốn không được thực hiện (non-performing loans) và kiểm soát chất lượng tín dụng. Nằm trong hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam, NHNo Thanh Xuân đã và đang hoàn thiện, phát huy hơn nữa vai trò và thế mạnh của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. NHNo Thanh Xuân trong thời kì đổi mới đã có bước chuyển mình quan trọng từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần vào công cuộc cải cách nền kinh tế đất nước. Vì vậy, em chọn đề tài “ Hoạt động huy động vốn tại NHN &PTNT CN Thanh Xuân” làm chuyên đề báo cáo trong thời gian thực tập của mình. Chuyên đề bao gồm có 3 chương như sau : Chương I: Lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. ChươngII: Thực trạng công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT CN Thanh Xuân Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn tại NHNo&PTNT CN Thanh Xuân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC