Chuyên đề Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020

Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một nội dung quan trọng trong đề tài nghiên cứu “Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”. Nội dung của chuyên đề này phục vụ cho việc đánh giá thực trạng thu gom, quản lý chất thải rắn và dự báo lượng chất thải rắn phát sinh trong các ngành sản xuất có liên quan và làm căn cứ đề xuất phương án quy hoạch, quản lý chất thải tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên. Chuyên đề bao gồm 4 phần chính đánh giá chi tiết thực trạng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Phần 1 giới thiệu tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu mà chuyên đề muốn đạt được cũng như các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài. Phần 2 sẽ đi tìm hiểu một số cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, trong đó nói rõ hơn về các lý thuyết có liên quan cũng như thực trạng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phần 3 tìm hiểu thực trạng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2008 – 2012. Phần 4 sẽ kết luận các nội dung chủ yếu của vấn đề nghiên cứu mà chuyên đề thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC