Chuyên đề Giải pháp huy động vốn đầu tư cho ngành y tế tỉnh Hà Tây từ nay đến năm 2010

Khi xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho ngành y tế, Đảng ta đã khẳng định quan điểm về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong nghị quyết TW 4 của Đại hội Đảng khóa VII với nội dung cụ thể là: “ Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và mỗi người dân, là trách nhiệm của các cấp Đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội. Trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn kỹ thuật.Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đa dạng hóa hình thức tổ chức chăm sóc sức khỏe (Nhà nước, tập thể, nhân dân) trong đó y tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tận dụng mọi tiềm năng sẵn có trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế”. Để thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa VII, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực của Bộ y tế, Chính phủ cùng các tổ chức trong và ngoài nước, Ngành y tế Hà Tây đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã đạt được một số thành tựu hết sức to lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặt nền móng cho ngành y tế Hà Tây đi lên với những bước phát triển mới của những năm đầu thế kỷ XXI Tuy nhiên, từ khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với chủ trương khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế theo cơ chế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, thực sự đã đặt ra cho ngành y tế đứng trước những khó khăn và thử thách mới. Nguồn kinh phí ®ầu tư cho hoạt động y tế từ ngân sách nhà nước là có hạn, nguồn vốn khu vực tư nhân tăng không đáng kể và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nguồn viện trợ nước ngoài có xu hướng giảm đi, trong khi đó nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng lên. Vì vậy, tăng cường huy động vốn đầu tư cho ngành y tế Hà Tây là một vấn đề hết sức bức thiết trong giai đoạn tới. Nhận thức được vấn đề này, trong qua trình thực tập em đã tập trung nghiên cứu và xây dựng đề tài: “Giải pháp huy động vốn đầu tư cho ngành y tế tỉnh Hà Tây từ nay đến năm 2010” Mục tiêu của đề tài là: Phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư cho y tế Hà Tây trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút được mức cao nhất sự đóng góp của xã hội để đầu tư cho y tế Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Sự cần thiết phải huy động vốn đầu tư cho ngành y tế Chương II: Thực trạng huy động vốn đầu tư ngành tế Hà Tây Chương III: Giải pháp huy động vốn đầu tư cho ngành y tế Hà Tây tõ nay ®Õn n¨m 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC