Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay tại phòng khách hàng I ngân hàng công thương Ba Đình

Trong những năm qua,nhìn chung hoạt động của doanh nghiệp lớn (DNL) đã phát huy tác động tích cực đóng góp đáng kể với tăng trưởng của nền kinh tế tuy nhiên hiệu quả phát triển trong nền kinh tế chưa cao, còn gặp nhiều gian nan.Một trong những nguyên nhân quan trọng cản trở đến quá trình đó là vấn đề thiếu vốn. Quan hệ tín dụng giữa các tổ chức tín dụng, trong đó có ngân hàng công thương Ba Đình với cho vay doanh nghiệp lớn còn chưa tương thích với tiềm năng của một ngân hàng thương mại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển , còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhằm kinh doanh an toàn, hiệu quả, và phát triển. Xuất phát từ thực trạng đó, việc đặt cơ sở lý luận ,đánh giá thực tế và tìm giải pháp để mở rộng quan hệ tín dụng của ngân hàng công thương Ba Đình với doanh nghiệp lớn là rất cần thiết. Kết cấu của báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo báo cáo chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1: Hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cho vay DNL tại ngân hàng công thương Ba Đình từ năm 2003 đến nay ( năm 2005) Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tại phòng khách hàng 1-Ngân hàng công thương Ba Đình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC