Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Minh Hóa là một huyện biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Bình với gần 1/5 số dân là dân tộc thiểu số. Kể từ 01/07/1990, sau hơn 18 năm tái thành lập và thực hiện công cuộc đổi mới, tình hình KTXH nói chung và bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Minh Hóa đã có nhiều đổi thay, đời sống đồng bào từng bước được nâng lên. Song hơn một nửa số hộ vẫn nằm trong tình trạng nghèo đói với tỷ lệ hộ nghèo là 69,05% vào năm 2005. Cuộc sống đồng bào còn nhiều khó khăn, trình độ sản xuất thấp kém, lạc hậu, thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất. Nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, CSHT sơ sài, giao thông đi lại khó khăn, nhiều vùng chưa có đường ô tô đến xã, chưa có trạm phủ sóng truyền hình, thông tin báo chí đến chậm. Nhìn chung, đồng bào dân tộc ĐBKK vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chưa hoà nhập được với các dân tộc trong cộng đồng. Từ những điều trên càng khẳng định các chính sách CT phát triển KTXH các xã ĐBKK ra đời là đúng và đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào các xã ĐBKK hiện nay. CT 135 ra đời cũng nhằm mục đích như thế. CT 135 ra đời với những mục tiêu và nhiệm vụ sau 7 năm đầu giai đoạn I (1999 - 2005) và hơn 4 năm giai đoạn II (2006 - 2010) thực hiện đã đạt được một số kết quả ban đầu làm giảm bớt số hộ nghèo, đã nâng cao được mức thu nhập bình quân đầu người ở một số dân tộc, nâng cao một bước trách nhiệm của các cấp các ngành đối với đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa đang gặp nhiều khó khăn. Trong CT 135, đầu tư phát triển CSHT là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các xã ĐBKK ở huyện Minh Hóa. Qua một thời gian thực hiện, CSHT ở các xã này đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng cũng có những tồn tại hạn chế nhất định. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động đầu tư xây dựng CSHT đối với quá trình phát triển KTXH các xã ĐBKK, mặt khác lại là người con sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, em luôn suy nghĩ phải tìm ra những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng CSHT cho quê hương. Do đó em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình”. Nội dung cụ thể được trình bày và phân tích qua 3 nội dung chính sau: Chương I: Hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng của Chương trình 135. Chương II: Thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng trong Chương trình 135 giai đoạn II của huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng trong Chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC