Chuyên đề Giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở công ty tuyển than Hòn Gai

Ngành than chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, cung cấp nguyên nhiên liệu cho ngành công nghiệp và đời sống, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời là ngành xuất khẩu thu ngoại tệ tương đối lớn , nhất là trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng được nhu cầu than của nền kinh tế ngày càng tăng cao đòi hỏi ngành than ngày phải phấn đấu đưa tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và xu thế hội nhập quốc tế và khu vực, để ổn định và phát triển bền vững thì yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay với ngành than nói chung là phải có biến chuyển mạnh mẽ trong việc tổ chức sắp xếp các doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ cải tiến công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Công ty Tuyển Than Hòn Gai là một doanh nghiệp thành viên hoạch toán phụ thuộc Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cũng không nằm ngoài sự vận động đó. Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008. năm thế giới có nhiều biến động đặc biệt là cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng nhiều đến tình hình SXKD của Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam. Công ty Tuyển Than Hòn Gai đã giảm nhiều khó khăn. Riêng hệ thống hồ bùn chứa được đầy đủ, bến cảng rót than còn hẹp với phụ thuộc vào thuỷ triều. Trong khi đó kế hoạch của Tập đoàn giao tăng từ 25 đến 40% so với năm 2007. Nhưng CBCNV không ngại khó mà đã tin vào sự lãnh đạo của Tập Đoàn CN Than – KS Việt Nam, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, đoàn kết vượt khó, lao động sáng tạo, cần kiệm, thi đua phát huy nội lực thực hiện mục tiêu “ An toàn - Tăng trưởng – Hiệu quả”. Vì vậy, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt vượt mức từ 25 đến 45% . Ngày 22/12/2008, Nhà máy tuyển than đã đạt công suất thiết kế 4 triệu tấn than vào sàng/năm. Thu nhập, đời sống văn hoá tinh thần của CBCNVC được cải thiện các mặt công tác an toàn , an ninh, xã hội được duy trì và phát triển .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC